Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Opocznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej (geoportalu) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Geoportalu Powiatu Opoczyńskiego.

Data publikacji strony podmiotowej Geoportalu Powiatu Opoczyńskiego: 2013-06-26.
Data ostatniej dużej aktualizacji strony podmiotowej Geoportalu Powiatu Opoczyńskiego: 2021-02-01.

Strona internetowa Geoportalu Powiatu Opoczyńskiego jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:

Wyłączenia:

Serwis jest zgodny z wytycznymi dla dostępności treści internetowych WCAG 2.0 AA.

Ułatwienia na stronie Geoportalu Powiatu Opoczyńskiego:

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-17.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej Geoportalu Powiatu Opoczyńskiego prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Piotr Mokrowiecki, adres poczty elektronicznej: geodezja@opocznopowiat.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer (44) 741 49 74 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie:
Organ nadzorujący: Starosta Opoczyński
Adres: 26-300 Opoczno, ul., Kwiatowa 1a
e-mail: sekretariat@opocznopowiat.pl
tel.: 44 741 49 00
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno

Dostępność wejścia:

Do budynku prowadzą trzy wejścia:
  1. Wejście główne od ul. Inowłodzkiej, oznaczone literą A i kolorem zielonym. Do tego wejścia nie prowadzą schody, nie ma również progów. Drzwi otwierają się automatycznie (drzwi przesuwne-zewnętrzne). Przy drzwiach jest dzwonek przyzywowy. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Biuro podawcze znajduje się po lewej stronie wejścia A.
  2. Wejście od ul. Kwiatowej, do którego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się po lewej stronie schodów. Oznaczone literą B i kolorem niebieskim. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
  3. Wejście od ul. Św. Marka, oznaczone literą C i kolorem pomarańczowym. Do tego wejścia nie prowadzą schody. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Dostępność kondygnacji budynku:

Budynek Starostwa Powiatowego jest dwupiętrowy.
Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze oraz piętrach 1 i 2.
W budynku jest winda, która znajduje się w części A naprzeciwko wejścia głównego (wszystkie schody w budynku można ominąć korzystając z windy).

Dostępność toalety:

Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdej kondygnacji budynku.

Dostępność parkingu:

Przed wejściem głównym do budynku wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem od ul. Św. Marka wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia:

Nad wszystkimi wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Obsługa osób słabosłyszących/niedosłyszących/niesłyszących

Osoby słabosłyszące/niedosłyszące/niesłyszące przy załatwianiu spraw mogą skorzystać z usługi tłumacza języka migowego. W tym celu wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza trzy dni przed planowaną wizytą w Urzędzie.

Obsługa osób z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się

Osoby niepełnosprawne z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się przy załatwianiu spraw mogą skorzystać z wózka inwalidzkiego, który jest w dyspozycji Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opocznie.

Ponadto, w przypadku niemożności dotarcia klienta do właściwej komórki organizacyjnej istnieje możliwość zejścia urzędnika na parter budynku i obsługa interesanta w dogodny dla niego sposób.

Dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Opocznie

Starostwo Powiatowe w Opocznie
ul. Kwiatowa 1a
26-300 Opoczno
tel. 44 741 49 00