Geoportal Powiatu Opoczyńskiego
    

Dane udostępnione poprzez Geoportal Powiatu Opoczyńskiego stanowią dostęp do usług (usługa wyszukania, usługa przeglądania) o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r. nr 76, poz. 489 z późn. zm.) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Opoczyńskiego.

Zawarte w Geoportalu Powiatu Opoczyńskiego informacje oraz generowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. Mają one wyłącznie charakter poglądowy i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów pozostałych baz danych. Kopiowanie i publikowanie danych bez zgody jest zabronione.

Starosta Opoczyński nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z tego serwisu.

Wybrane dane naszego serwisu udostępniane są w formie usługi wms pod adresem:
http://opoczno.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
GEOPORTAL - tryb publiczny
Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD
Dostęp w trybie chronionym
Dane kontaktowe z Wydziałem Geodezji Kartografii i Katastru

Projekt pn.: "Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński"
Nr: RPLD.07.01.02-10-0014/17

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt pn.: "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"
Nr WND-RPLD.04.02.00-00-021/09

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013
Oś Priorytetowa: IV. Społeczeństwo informacyjne
Działanie: IV.2 E-usługi publiczne